سامانه گزارشات مردمی علوم پزشکی مازندران
خروج

درباره ما

درباره ما

راهنمـا خروج

ثبت گزارش

راهنمـا خروج

معاونت غذا و دارو

واحد بازرسی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

ســاقک

(سامانه اطلاع رسانی قاچاق کالاهای سلامت محور)

شماره پیام گیر شبانه روزی 33044499 - 011


ثبت گزارش

فرم گزارشات مردمی مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور(سامانه ساقک)

(فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی- دارو- مکمل های تغذیه ای- تجهیزات و ملزومات پزشکی)


در صورت تمایل به دریافت پیامک جهت پیگیری ، شماره همراه خود را مرقوم فرمایید :گالری

گـالری تصاویر


ویدئو آموزشی
صفحه پیگیری گزارش ارسالی

کد پیگیری را وارد کنید.(سامانه به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)دربــاره ما

تستراهنما

راهنما